Introduktion
Att driva näringsverksamhet
Att ha anställda
Ekonomi
Yrkestrafik
Transport
Säkerhet
Avslutning

YK Taxi – Kostnadsberäkning

Att upprätta en kostnadsberäkning handlar om att uppskatta vad något kommer kosta i förväg, så du vet vilket pris du måste ta för att täcka kostnaderna och gå med vinst. Kalkylen ligger även till grund när du gör din resultatbudget.

I ett företag som har transport som huvudsyssla är ofta kalkylen en uppskattning av de olika kostnaderna som är kopplade fordon, personal och drivmedel. Det är smakfullt att göra en övergripande kostnadskalkyl för ett helt år, men även en specifik kalkyl för ett enskilt uppdrag. Tänk på att kalkylen är bunden till ett visst fordon och transporttyp eftersom variablerna varierar mellan varje fall.

Kostnader

Fasta kostnader
Dessa kostnader är alltid lika stora oavsett hur stor din försäljningsvolym är. Exempel på fasta kostnader är 

 • försäkring
 • amortering
 • fordonsskatt

Rörliga kostnader
Dessa kostnader ökar med försäljningsvolymen. Exempel på rörliga kostnader är

 • drivmedel
 • däck
 • slitage och reparationer

Samkostnader
Dessa kostnader är övergripande för hela verksamheten och påverkas inte av att du börjar erbjuda fler tjänster eller produkter. Exempel på samkostnader är mjukvara och lokalhyra.

Särkostnader
Dessa kostnader är knutna till specifika uppdrag eller produkter, och uppstår i samband med att du får nya uppdrag. Exempel på särkostnader kan vara att köpa en uppdragsspecifik utrustning eller hyra in en säkerhetsrådgivare.

Exempel

Du har beräknat att köra 12 000 mil per år och den rörliga kostnaden är 30 kr/mil och den fasta kostnaden är 50 kr/mil. Vad är den faktiska kostnaden om du istället kör 15 000 mil?

Rörlig kostnad: 30 kr/mil * 15 000 mil = 450 000 kr

Fast kostnad: 50 kr/mil * 12 000 mil = 600 000 kr

Total kostnad= 450 000 kr + 600 000 kr = 1 050 000 kr

Avskrivningar

Att avskriva är att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd. Utgiften av ett fordonsköp fördelas som kostnader under det antalet år vi förväntar oss att fordonet kommer kunna användas för transportuppdrag. 

Livslängden på en tillgång kan påverkas av hur mycket den används. Ett fordon som kör många mil får en kortare livslängd och därmed en kortare avskrivningstid.

När livslängden har uppnåtts betyder det att tillgången är avskriven och inte längre utgör någon kostnad, och avskrivningen kan därför aldrig vara längre än livslängden. Du kan givetvis fortsätta använda tillgången, och även sälja den, men eftersom du har skrivit av hela kostnaden värderas den inte längre i din balansräkning.

Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som avskrivs. Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar avskrivs däremot inte eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde.

Det finns olika sätt att avskriva

 • fast – fördelas på uppskattat antal användningsår
 • rörlig – fördelas på uppskattat antal årsmil
 • kombination av fast och rörlig.

Fast avskrivning
Detta sätt är lämpligt om användandet av tillgången inte har avgörande betydelse för dess livslängd. Exempelvis för ett fordon som kör få mil kommer åldern vara avgörande före slitaget. Passar också om slitaget är relativt konstant, till exempel om fordon kör ungefär lika många mil varje år.

Rörlig avskrivning
Detta sätt är lämpligt om användandet och slitage av tillgången har avgörande betydelse för dess livslängd. Exempelvis för ett fordon som kör många mil kommer körsträckan vara avgörande före åldern.

Restvärde är tillgångens värde efter dess livslängd eller leasingperiodens slut. En tillgång kan fortfarande ha ett värde även om dess livslängd för en specifik verksamhet är slut.

yellow and green bus in a parking lot

Kostnadskalkyl

Kostnadskalkyler kan göras väldigt detaljerade eller som mer förenklade varianter, och beroende på vilken typ av verksamhet du har så bör du välja en som är lämplig. Åkerier har naturligt ett större intresse av att kunna beräkna sina fordonskostnader så noggrant som möjligt, medan en flyttfirma klarar sig med en enklare variant.

Detta är ett exempel på en kalkyl som innehåller de poster som berör ett fordon.

Grundförutsättningar
Drivmedelsförbrukning3,8 l/mil
Drivmedelspris4,9 kr/l
Antal användningstimmar1 900 tim
Antal körda mil15 500 mil
Antal faktureringsbara timmar1 825 tim
Antal faktureringsbara mil14 900 mil
Anskaffningspris fordon1 900 000 kr
Restvärde fordon500 000 kr
Avskrivningstid8 år
Fast del av avskrivning70 %
Genomsnittligt utnyttjat rörelsekapital100 000 kr
Räntesats på rörelsekapital8 %
Kalkylränta6 %
Fasta kostnader per år
Avskrivning fast del122 500 kr(Anskaffningspris – Restvärde) * Fast del avskrivning / Avskrivningstid
Ränta på investerat kapital72 000 kr((Anskaffningspris + Restvärde) / 2) * Kalkylränta
Ränta på rörelsekapital8 000 krGenomsnittligt utnyttjat rörelsekapital * Räntesats på rörelsekapital
Fordonsskatt14 000 kr
Försäkringar50 000 kr
Personal395 000 kr
Administration29 000 kr
Summa fasta kostnader per år690 500 kr/år
Rörliga kostnader per mil
Avskrivning rörlig del3,39 kr/mil(Anskaffningspris – restvärde) * rörlig del avskrivning / antal körda mil / avskrivningstid
Däck (30 000 kr inköpspris)1,94 kr/milDäck inköpspris / Antal körda mil
Drivmedel18,62 kr/milDrivmedelsförbrukning * Drivmedelspris
Vätskor3 kr/mil
Reparationer4,8 kr/mil
Summa per mil31,75 kr/mil
Körsträcka i mil/år15 500 mil
Summa rörliga kostnader per år492 125 kr/år
Total självkostnad1 182 625 kr/årSumma fasta kostnader per år + Summa rörliga kostnader per år
Självkostnad per faktureringsbar timme648,01 kr/timTotal självkostnad / Antal faktureringsbara timmar
Självkostnad per faktureringsbar mil79,37 kr/milTotal självkostnad / Antal faktureringsbara mil

Beräkna transportpris

För att täcka kostnaderna för dina transporter och gå med vinst behöver du beräkna ett transportpris baserat på kostnadskalkylen. Du kan välja att beräkna priset som

 • pris/mil – summan av alla årets kostnader delat med årets fakturerbara körsträcka
 • pris/timme – summan av alla årets kostnader delat med årets fakturerbara användningstimmar
 • kombinerad – pris/mil + pris/timme

Det är klokt att göra efterkalkyleringar och följa upp kalkylen med jämna mellanrum. Granska några dagar under året och se vad du har fått betalt per användningstimme och körsträcka, och jämför med din kalkyl.

Exempel

Ett av dina fordon har kört 25 mil och varit sysselsatt 8 timmar under dagen. Dina fasta kostnader per timme är 363 kr och dina rörliga kostnader är 31,75 kr/mil. Vad blir dagens kostnad för fordonet?

Totala fasta kostnader: 8 x 363 = 2 904 kr
Totala rörliga kostnader: 25 x 31,75 = 793,75 kr
Total transportkostnad: 2 904+ 793,75 = 3 697,75 kr

Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.