Introduktion
Att driva näringsverksamhet
Att ha anställda
Ekonomi
Yrkestrafik
Transport
Säkerhet
Avslutning

YK Taxi – Försäkringar

Som transportföretag är du ansvarig för skador som uppkommer på gods, fordon och personal.  En försäkring är ett skydd mot de finansiella konsekvenserna som kan uppkomma av skador på egendom, liv, hälsa med mera. Det finns även försäkringar som ersätter dig om verksamheten drabbas av avbrott.

headlamp, accident, auto-2940.jpg

Det är lagkrav på att ha minst en trafikförsäkring på fordon man äger. Enda undantaget är om bilen är avställd i vägtrafikregistret. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador du orsakat med bilen, men däremot inga skador på din egen bil. När det gäller släpvagnar behövs ingen egen försäkring. Dragbilens försäkring täcker även släpvagnen.

I halvförsäkringen innehåller förutom trafikförsäkringen även skydd för stöldskador, assistans och räddning, och maskinskada.

Halvförsäkringen täcker inte skador som din bil fått genom en trafikolycka, skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse. För att få skydd för det behöver du en helförsäkring.

Helförsäkringen ger samma skydd som halvförsäkringen men den täcker också vagnskada. Du kan alltså få ersättning för skador på din egen bil vid en trafikolycka, skadegörelse eller vid yttre olyckshändelse. Även om du själv skulle råka orsaka olyckan.

Transportansvarsförsäkring är ett försäkringsskydd för transportör och speditör som hanterar eller fraktar gods för annans räkning. Dessa har också ansvar för att godset inte skadas eller kommer bort. Transportansvar är benämningen på flera olika typer av ansvar, t.ex. transportöransvar och speditöransvar, som styrs av olika lagar och branschbestämmelser.

Gäller för skador som anställda är vållande till i arbetet. Ersättning lämnas för plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av egendom som du äger, hyr eller lånar för verksamheten.

Försäkringen ersätter de kostnader som, vid ersättningsbar plötslig och oförutsedd händelse, uppstår vid bagageförsening, förlust, eller vid stöld av bagage som inträffar under den försäkrades resa. 

Varuförsäkring är en försäkring vid export och import av varor, inrikes transport samt crosstrading över hela världen. Den gäller för de flesta handelsvaror som transporteras med bil, fartyg, flyg och järnväg. Varuförsäkringen är en objektsförsäkring som omfattar skada oberoende av vem som vållat den.

Utförs transporten av en transportör så har transportören ett begränsat ansvar för godset under transporten. Enligt nationella och internationella regelverk så kan du få en begränsad ersättning för ditt skadade eller försvunna gods baserat på dess vikt. Oftast räcker detta belopp inte för att täcka värdet av ditt gods fullt ut. 

En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk hjälp efter ett olycksfall.

Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.