Introduktion
Att driva näringsverksamhet
Att ha anställda
Ekonomi
Yrkestrafik
Transport
Säkerhet
Avslutning

YK Taxi – Sammanfattning Ekonomi

Investeringskapital

 • Kredit ger ditt företag möjlighet att köpa varor eller tjänster även när du inte har likvida medel
 • Kreditvärdighet är ett mått på ens förutsättningar att betala en skuld enligt avtal
 • Lån – innebär att en bank eller ett kreditinstitut lånar ut pengar till dig
  • Ränta är kostnaden för lånet. Tas ut som procentsats av lånesumman
  • Amortering är avbetalningar av lånet
 • Effektiv ränta är vad lånet kostar i slutändan, alltså den totala räntan inklusive andra avgifter
 • Den vanligaste typen av lån kallas för reverslån och ingås ofta mot någon form av säkerhet
 • Avbetalning – ett kreditköp som avbetalas under en viss tidsperiod
 • Leasing – du hyr utrustning mot en månadskostnad och binder ofta upp dig på flera års tid
 • Hyra – du hyr utrustning under en kortare tid utan bindningstid
 • Borgen innebär att en fysisk person eller en juridisk person, åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan
 • Regressrätt betyder att borgensmannen i sin tur kräva att få pengarna av låntagaren

Rörelsekapital

 • Rörelsekapital behövs för att klara företagets utbetalningar
 • Checkkredit – att låna pengar löpande upp till ett visst gränsbelopp
 • De flesta leverantörer ger kredit på sina produkter och tjänster, till exempel 30 dagars kredit på fakturor
 • Factoring innebär att ett företag säljer eller belånar sina fakturor

Betalningssätt

 • Som huvudregel gäller att var och en är skyldig att ta acceptera sedlar och mynt som betalning
  • Avtalsfriheten möjliggör dock för företag att själva bestämma om det vill vara kontantfria
 • En Swish-betalning är en form av elektronisk betalning som jämställs med kontokort
  • Den bekräftelse man får i Swish:s egen mobiltjänst är inte ett kvitto och ej heller ett godkänt underlag som verifikat
 • Köp med debetkort drar pengar direkt från bankkontot
 • Med kreditkort köper du istället med lånade pengar
 • De företag som omfattas av skyldigheten måste ha ett certifierat kassaregister
  • Undantaget är företag som har en årlig omsättning på mindre än fyra basbelopp
 • Bankgiro och plusgiro används båda för att sköta inbetalningar till ett bankkonto
 • En faktura innehåller ett betalningskrav och ställs ut från ett företag

Faktura

 • Fakturor gäller som verifikat
 • Fakturorna ska numreras i kronologisk ordning
 • Många företag ger 30 dagars kredit
 • Fakturans innehåll specificeras i mervärdesskattelagen

Kostnadsberäkning

 • Kostnadsberäkning är att uppskatta vad något kommer kosta i förväg
 • Kalkylen är bunden till ett visst fordon och transporttyp eftersom variablerna varierar mellan varje fall
 • Man skiljer på fasta kostnader och rörliga kostnader
 • Samkostnader är övergripande för hela verksamheten och påverkas inte av att du börjar erbjuda fler tjänster eller produkter
 • Särkostnader är knutna till specifika uppdrag eller produkter
 • Att avskriva är att fördela kostnaden av en tillgång under dess ekonomiska livslängd
 • Restvärde är tillgångens värde efter dess livslängd eller leasingperiodens slut
 • För att täcka kostnaderna för dina transporter och gå med vinst behöver du beräkna ett transportpris baserat på kostnadskalkylen

Resultatbudget

 • En budget är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser
 • Resultatbudgeten visar företagets långsiktiga ekonomiska överlevnad
 • Normalt görs en resultatbudget för de kommande 12 månaderna framåt
 • Resultatbudgeten uppskattar årets intäkter, kostnader och det slutliga resultatet
 • Det förväntade resultatet ligger sedan till grund för dina preliminära skatteinbetalningar när du lämnar in din preliminära inkomstdeklaration

Likviditetsbudget

 • Likviditetsbudgeten visar om dina pengar räcker för att täcka månadens kostnader, och behovet av ett så kallat rörelsekapital
 • Ordet likviditet betyder betalningsförmåga
 • En likviditetsbudget bör göras parallellt med en resultatbudget
 • Rörelsekapital = Omsättningstillgångar – Kortfristiga skulder

Inkomstskatt

 • Alla inkomster beskattas, och man brukar skilja mellan tre typer av inkomster – inkomst av näringsverksamhet, inkomst av tjänst och inkomst av kapital
 • Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och delägare i kommanditbolag bedriver antingen aktiv eller passiv näringsverksamhet
 • Enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag är inga självständiga skattesubjekt, vilket betyder att det är själva ägarna som beskattas och deklarerar företagets inkomst i en näringsbilaga till sina egna inkomstdeklarationer
 • F-skatt innebär att företaget själv ansvarar för inbetalning av skatter och eventuella sociala avgifter
 • FA-skatt betalas av näringsidkare som även är anställda
 • Bolagsskatt är en statlig inkomstskatt och beräknas på aktiebolagets årliga vinst
 • I ett aktiebolag är det möjligt att fördela vinsten till aktieägarna genom utdelning, och detta sker alltid på skattad vinst efter räkenskapsårets slut

Mervärdesskatt

 • 25% moms – normalmomssats
 • 12% moms – livsmedel, restaurang- och cateringtjänster, camping och rumsuthyrning samt försäljning och import av konstverk
 • 6% moms – böcker, tidningar, broschyrer & persontransporter(buss-, flyg- och taxiresor)
 • Ingående moms är den moms som betalas när en vara eller tjänst köps in.
 • Utgående moms är den moms som ett företag lägger på försäljningssumman för en vara eller tjänst.
 • Man måste vara momsregistrerad om din momspliktiga försäljning överstiger 30 000 kronor exklusive moms per år

Fordonsskatt

 • Personbilar beskattas utifrån vikt eller utsläpp
 • Skatten betalas av den registrerade ägaren
 • Bonusmalus ger skattelättnader till fordon med låga utsläpp och högre skatter till fordon med höga utsläpp

Reklamskatt

 • Du ska betala reklamskatt om du offentliggör annonser eller reklam till ett beskattningsvärde som överstiger 100 000 kronor per år
 • Skattesatsen är 6,9 %
 • Du ska redovisa reklamskatt även om du inte får betalt av din kund
 • Gällande avdragsrätt för sponsring finns det ingen särskild reglering

Om bokföring

 • All näringsverksamhet ska upprätta en bokföring oberoende av företagsform
 • Enligt bokföringslagen är företaget skyldigt att följa god redovisningssed, vilket innebär att du ska bokföra enligt de allmänt accepterade tillvägagångssättet
 • Alla bokföringsposter förs in en så kallad grundbok och i en huvudbok
 • Ett företags verksamhetsår kallas räkenskapsår och är den period som bokföringen omfattar
 • Balansdag är dagen då räkenskapsåret avslutas
 • Verifikationer är underlaget till din bokföring, och kan exempelvis vara en kundfaktura, ett kvitto, en leverantörsfaktura eller ett utbetalningsbesked
 • Du kan bokföra manuellt i en kolumndagbok eller med hjälp av bokföringsprogram
 • Kontanta in- och utbetalningar måste bokföras första arbetsdagen efter att betalningen gjordes

Att bokföra

 • Kontantmetoden – du bokför dina kundfakturor när du fått betalt
 • Faktureringsmetoden – du bokför kund- och leverantörsfakturorna i två olika steg
 • Debet – visar vilket konto pengarna kommer till. Alltid kolumnen på vänster sida
 • Kredit – visar vilket konto pengarna kommer från. Alltid kolumnen på höger sida
 • Kontering innebär att du för varje verifikation anger vilka konton som påverkas av affärshändelsen

Resultaträkning

 • En resultaträkning visar om företaget går med vinst eller förlust
 • I grund och botten är det: Intäkter – kostnader = resultat
 • Resultaträkningen kan vara antingen funktionsindelad eller kostnadsslagsindelad
 • Om du gör ett årsbokslut behöver du bara ha med en resultaträkning för det räkenskapsår bokslutet gäller
 • Det finns ingen exakt mall på hur en resultaträkning ska vara uppställd utan den kan variera mellan olika företag
 • Bokslutsdispositioner är handlingar som bolaget kan göra för att förändra resultatet för skatten, antingen genom att återföra pengar från exempelvis en periodiseringsfond eller sätta av pengar som skall återföras senare

Balansräkning

 • En balansräkning visar vilka tillgångar som finns i företaget och i vilken omfattning de är finansierade med eget kapital respektive främmande kapital
 • Består av två sidor: tillgångar och skulder
 • Balansräkningen består av tre större områden som vi delar upp på två sidor. Den ena sidan är tillgångarna och den andra är skulderna och eget kapital
 • Man kallar en sidas summa för balansomslutning
 • Summan av beloppen i balansräkningen i slutet av räkenskapsåret kallas utgående balans
 • Årets utgående balans blir nästa års ingående balans
 • För årsbokslut räcker det att ha med årets balansräkning, men för årsrapporter ska årets samt föregående års balansräkning ingå.
 • Tillgångar är fördelade mellan anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.
 • Det egna kapitalet består av bolagets skuld till ägaren i form av aktiekapital och det balanserade resultatet
 • Obeskattade reserver består av vinster som företaget ännu inte skattat för
 • Skulderna delas in i långsiktiga och kortfristiga skulder

Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse

 • Förvaltningsberättelsen är den inledande delen av årsredovisningen och syftet är att ge en översikt över utvecklingen av ett företags verksamhet, ställning och resultat
 • Förvaltningsberättelsen beskriver de viktigaste affärshändelserna under räkenskapsåret.
 • Revisionsberättelsen är revisorns granskning av företagets bokföring och bokslut.
 • Det ska alltid finnas med ett förslag till resultatdisposition, det vill säga vad företaget ska göra med årets resultat
 • Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet
 • Bruttovinsten visar hur mycket av omsättningen som blir kvar efter att de direkta kostnaderna (inköp, tillverkning, etc) för varan har dragits av
 • I nettomarginalen ser man hur mycket som finns kvar av varje försäljningskrona efter avdrag för rörelsekostnaderna inklusive finansieringen
 • Den genomsnittliga kredittiden visar antalet dagar det i genomsnitt går från faktureringstillfället till betalningstillfället
 • Likviditet är ett mått på företagets förmåga att klara av sina betalningar och visar företagets kortsiktiga betalningsförmåga
 • Räntabilitet är ett lönsamhetsmått som används för att mäta om ett företags vinst är tillfredsställande i förhållande till kapitalet

Årsbokslut eller årsredovisning?

 • Både företagsform och företagets storlek påverkar vilken typ av bokslut som ska göras
 • Alla aktiebolag ska skicka in en årsredovisning till Bolagsverket
 • Ett årsbokslut består av
  • resultaträkning
  • balansräkning.
 • En årsredovisning består av
  • resultaträkning
  • balansräkning
  • förvaltningsberättelse
  • eventuellt revisionsberättelse.

Försäkringar

 • En försäkring är ett skydd mot de finansiella konsekvenserna
 • Det är lagkrav på att ha minst en trafikförsäkring på fordon man äger
 • Transportansvarsförsäkring är ett försäkringsskydd för transportör och speditör
 • Rörelseansvarsförsäkring gäller för skador som anställda är vållande till i arbetet
 • En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk hjälp efter ett olycksfall.

Kundregister

 • Ett kundregister används för att samla information om kunder, till exempel mejladresser, telefonnummer, intressen och åldrar
 • GDPR ersatte dataskyddsdirektivet samt personuppgiftslagen
 • Det finns 7 grundprinciper gällande personuppgifter
 • Datainspektionen kan besluta att ett företag som inte följer reglerna i förordningen ska betala en administrativ sanktionsavgift

Offentlig upphandling

 • Offentlig upphandling är den process som offentliga organisationer använder för att göra inköp
 • Förfrågningsunderlag är det underlag som en upphandlande myndighet lämnar till leverantörerna
 • En upphandlande organisation ska välja ett förfarande för upphandlingen
 • Tröskelvärdet är den beloppsgräns som avgör vilka regler en upphandling ska följa
 • Fem grundläggande principer​
  • Icke-diskriminering​
  • Likabehandling
  • Proportionalitet
  • Öppenhet​
  • Ömsesidigt erkännande​
 • En leverantör som överväger att anlita underleverantör måste därför bedöma om det är ett tillåtet eller otillåtet konkurrensrättsligt samarbete
 • Leverantörer får klaga på en upphandling om de anser att den har genomförts felaktigt

Testa dina kunskaper med ett quiz!

Nu kommer ett kortare quiz på modulen du just läst om. Quizet består av 10 st slumpvalda frågor som rättas direkt. 

Syftet med quizet är att testa dina nya kunskaper och samtidigt befästa dem. De flesta frågor är flervalsfrågor med 1 rätt svar, men ibland kan fler svar vara rätt.

Lycka till!

Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.