Trafikansvarig – Allt du behöver veta

white printer paper
Det är inte helt uppenbart vad en trafikansvarig har för uppgift och krav på sig. Vi går igenom vad du behöver tänka på både innan och efter du blivit godkänd av Transportstyrelsen.

Att vara trafikansvarig innebär att man är särskilt ansvarig för transportverksamheten inom företaget. Alla yrkestrafiktillstånd behöver ha en person som är trafikansvarig för att trafiktillståndet ska gälla. Anledningen till detta är att det är viktigt att verksamheten har genomtänkta rutiner när det kommer till säkerhet och att transporterna bedrivs i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

  • I aktiebolag bör den trafikansvarig vara företagets VD eller en styrelseledamot.
  • I handelsbolag är varje bolagsman trafikansvarig.
  • I en enskild näringsverksamhet är det den fysiska ägaren som ska uppfylla kraven både som trafikansvarig och för yrkestrafiktillståndet.
Även i statliga och kommunala organ, privaträttsliga juridiska personer, ideella föreningar, stiftelser med flera ska det utses en trafikansvarig.

Kraven som ställs på den trafikansvarige

Det ställs flera olika krav på den trafikansvarige, bland annat att den ska vara yrkeskunnande och ha gott anseende.
En trafikansvarig ska:

  • faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet i enlighet med gällande lagar och bestämmelser
  • ha verklig anknytning till företaget, med andra ord: vara anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare
  • vara bosatt inom EU.

Den som är trafikansvarig måste vara yrkeskunnig

Den trafikansvariga måste ha vissa kunskaper för att kunna leda verksamhetens transportuppdrag. Dessutom måste du kunna styrka ditt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov som Trafikverket anordnar.

Kunskapsproven består av två delprov som skrivs i Trafikverkets lokaler. Läs gärna mer om kunskapsprovet i vår artikel Allt om kunskapsproven för yrkeskunnande där vi går in i detalj vad proven kostar, poängkrav och kunskapsområden. Utöver den kan du också besöka Trafikverkets hemsida och läsa vidare.

yrkestrafiktillstånd taxiförarlegitimation ansökan

Vi hjälper dig klara kunskapskravet.

Kursen YK Gods innehåller all teori du behöver för att klara kunskapsprovet inför ditt yrkestrafiktillstånd.  Med interaktiv information, övningsfrågor och övningsprov blir du väl förberedd.

Börja direkt, helt kostnadsfritt!

yrkeskunnande gods för yrkestrafiktillstånd gods

Den trafikansvarig måste sköta sig

Den som är trafikansvarig måste uppfylla kraven för gott anseende för att kunna stå som trafikansvarig på ett trafiktillstånd. Dessa krav innebär att den trafikansvarige inte får ha dömts för ett allvarligt brott eller ådragit sig allvarliga överträdelser, särskilt inom vägtransportområdet.

Om den trafikansvarige eller vägtransportföretaget ådragit sig en fällande dom i en eller flera medlemsstater för de allvarligaste överträdelserna, ska detta leda till att det goda anseendet förloras enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1071/2009.

För att kontrollera detta hämtar Transportstyrelsen uppgifter från:

  • Polismyndighetens misstanke- och belastningsregister
  • vägtrafikregistret
  • Bolagsverkets register
  • Kronofogdens register.

Utöver detta samarbetar Transportstyrelsen även med Åklagarmyndigheten, Skatteverket, konkursförvaltare samt med övriga medlemsstater inom EU för att kontrollera det goda anseendet hos dig som trafikansvarig.

Man kan vara trafikansvarig för flera företag

Du kan vara trafikansvarig i upp till fyra företag eller som mest 50 fordon. Detta betyder att om du är involverad i flera företag kan du stå som trafikansvarig i flera verksamheter och på fler yrkestrafiktillstånd samtidigt. Dessa regler gäller även för trafikansvariga konsulter. 

Exempel: Du är trafikansvarig i två bolag där det ena bolaget har fem fordon och det andra 50 fordon. Det bolaget med 50 fordon behöver anmäla in ytterligare en trafikansvarig för sin verksamhet.

white printer paper
yrkestrafiktillstånd taxiförarlegitimation ansökan

Den trafikansvarige kan vara konsult

Det är tillåtet att ta in en trafikansvarig konsult om du saknar en person med yrkeskunnande inom företaget. Det är viktigt att företaget och konsulten upprättar ett avtal där det tydligt framgår att konsulten ska agera trafikansvarig för företaget.

Det finns ingen exakt mall på hur ett avtal för en trafikansvarig konsult ska vara utformat och det kan vara lämpligt att ta hjälp av en jurist. Det kan också vara lämpligt att priset för den trafikansvariga konsulten framgår i avtalet.

Här beskriver vi i detalj hur samarbetet med en trafikansvarig konsult går till och vad som krävs.

Kostnad för en trafikansvarig konsult

Det finns ingen exakt siffra på vad en trafikansvarig konsult kostar. Priset för en trafikansvarig konsult beror ofta på hur många fordon som ingår i verksamheten och vilken typ av verksamhet det är.

Du får räkna med en lägsta kostnad på 3-4 tusen kronor per fordon, som sedan blir billigare desto fler fordon som ingår i uppdraget. 

MacBook Pro, white ceramic mug,and black smartphone on table

Söker du en trafikansvarig konsult?

Vi hjälper dig komma igång med yrkestrafiktillståndet redan idag innan du själv har klarat provet för yrkeskunnande.

Byte av trafikansvarig

Det är möjligt att byta trafikansvarig om till exempel personen slutar i företaget eller byter arbetsuppgifter. Om den trafikansvarige byts ut ska innehavaren för trafiktillståndet snarast anmäla det till Transportstyrelsen. Detta görs enklast via deras e-tjänst och förändringen kommer ske inom några veckor.

Vanliga frågor

En kopia av konsultavtalet där det framgår att trafikansvarig ansvarar för: fordonsunderhåll, grundläggande räkenskaper, transportplanering, säkerhetsrutiner samt kontroll av transportavtal.

Delprov 1 och 2 kostar 640 kr vardera om de skrivs under dagtid. Kvällar efter kl 1800 samt helger kostar varje delprov 830 kr.

I ett aktiebolag kan rollen som trafikansvarig fyllas av någon inom verksamheten eller en konsult, så länge personen uppfyller kraven. Både styrelsen och företagets VD prövas dock mot lämplighetskraven.

Trafiktillstånd är ett annat namn på yrkestrafiktillstånd. Detta tillstånd behövs när du bedriver yrkesmässig trafik.

Ja, Trafikverkets kunskapsprov är relativt svåra eftersom de är så omfattande. Du måste ha kunskaper om juridik, hur du hanterar anställda, hur du sköter ekonomin, regler kring nationell och internationell transport samt hur du kan påverka säkerheten.

Arbete på väg

Vilket APV-steg behöver du?

Arbete på väg, APV, är uppdelat i tre steg med olika kompetenskrav. Din arbetsroll och ansvar avgör vilken kompetens du behöver. I denna artikel går vi igenom vilket steg just du behöver.

Läs mer »
Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.