Vilket APV-steg behöver du?

Arbete på väg, APV, är uppdelat i tre steg med olika kompetenskrav. Din arbetsroll och ansvar avgör vilken kompetens du behöver. I denna artikel går vi igenom vilket steg just du behöver.

Kompetenskraven inom Arbete på väg är uppdelade i tre steg, APV steg 1-3, och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför. Steg 1 är det lägsta kompetenskravet.

Steg 1: Grundläggande APV
Steg 2: Kompetenskrav APV utförare
Steg 3: Kompetenskrav APV styra och leda

För att veta vilket steg du behöver uppfylla så måste du veta din arbetsroll och vilket ansvar på vägarbetsplatsen som du har.

APV Steg 1: Grundläggande APV

Steg 1 är grundkompentensen inom Arbete på väg och behövs av de flesta som befinner sig på vägarbetsplatsen.

APV Steg 1.1 Allmän grundkompetens

Trafikverket kräver att all personal som utför arbeten på vägen ska ha en allmän grundkompetens som består av:

 • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
 • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
 • Hur en säker vägarbetsplats skapas.
 • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

I praktiken innebär detta att så fort du ska befinna dig på ett vägarbete så behöver du ha dokumenterad kompetens för APV steg 1.1. De flesta arbetsroller kräver en högre kompetens än APV 1.2, men för arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik kan APV 1.1 räcka. Detta kan till exempel vara:

 • Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 • Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
 • Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.

Vi erbjuder APV 1.1 som digital webbkurs som uppfyller Trafikverkets krav.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/trafikas/dulo.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/woocommerce/classes/products-renderer.php on line 83
 • Arbete på väg

  APV 1.1

  495.00 kr
APV Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

Denna del krävs för förare av väghållningsfordon, fordon som används i planerings- och projekteringssyfte och de som genomför transporttjänster. Utöver allmän grundkompetens ska personalen kunna:

 • Utföra väghållningsarbete och transporter trafiksäkert, Trafikförordning.
 • Vilka trafikanordningar som är tillåtna på väghållningsfordon och vägmärkesvagn, Vägmärkesförordning.
 • Undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Hur väghållningsarbete ska utföras enligt Väglag och Vägförordning.
 • Tillämpliga delar av Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter (AFS).
 • Tillämpliga delar i Trafikverkets regelverk för APV.

I praktiken innebär detta att om du behöver nyttja fordon för dina arbetsuppgifter på vägarbetsplatsen så behöver du vara certifierad för APV 1.1 och APV 1.2.

Exempel på förare av väghållningsfordon är den som:

 • Plogar, saltar och sandar.
 • Transporterar, jordmassor, grus och beläggningsmassa.
 • Använder servicefordon och utför projekteringsarbeten.
 • Utför intermittenta arbeten på låg- och normalklassade vägar.
APV Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten på eller i anslutning till en vägbana med passerande fordon, ska utöver allmän grundkompetens:

 • Inneha en anpassad kompetens för det arbete som personen utför.
 • Inneha allmänna kunskaper om Trafikförordningen, Vägmärkesförordningen och dess föreskrifter, och kunna specifikt de bestämmelser som gäller för arbetets utförande. Samt kunna Trafikverkets regelverk för aktuellt arbete.
 • Kunna undvika de risker som kan uppstå med passerande fordonstrafik.
 • Kunna ta emot instruktion och utföra arbetet som person med steg 2 kompetens förmedlar.

I praktiken innebär detta att om du måste genomföra dina arbetsuppgifter i anslutning till passerande fordonstrafik så måste du vara certifierad för både APV 1.1 och APV 1.3.

Exempel på vägarbetare är den som:

 • Utför anläggningsarbete, exempelvis monterar vägräcken och lägger kantsten.
 • Medarbetare till person som utför arbeten med steg 2 krav, vakt.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten, monterar vägmärken och utför renhållning.
Exempel på arbetsroller som behöver uppfylla hela APV steg 1
 • Beläggningspersonal.
 • Utför arbeten i Baskontrakt.
 • Medarbetare till person med steg 2 krav, lots etcetera.
 • Utför projekterings- eller servicearbeten.
 • Vakt som även utför lotsning.
 • Vägarbetare som framför sitt eget väghållningsfordon.

Warning: A non-numeric value encountered in /home/trafikas/dulo.se/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/woocommerce/classes/products-renderer.php on line 83
 • Arbete på väg

  APV 1.1

  495.00 kr

APV Steg 2: Kompetenskrav APV utförare

Steg 2 är kompetenskravet för personal som utför säkerhetsprioriterade arbeten.

APV Steg 2.1 Kompetenskrav på förare av vissa väghållningsfordon

APV steg 2.1 krävs för förare av väghållningsfordon som:

 • Framför väghållningsfordon som är utrustad med energiupptagande skyddsanordning (TMA, monterat på eller draget av fordon).
 • Framför väghållningsfordon, där fordonet aktivt används i intermittent arbetet på skyddsklassade vägar. Kravet gäller även om fordonet saknar intermittent utmärkning.

Kravet gäller inte förare av fordon som tillfälligt och kortvarigt besöker arbetsplatsen för att t.ex. leverera varor/material eller transportera personal.

Förare av väghållningsfordon med certifieringskrav ska inneha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap om kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna hantera energiupptagande skyddsanordning, montering, funktionsläge och hur de används.
 • Veta hur anordning X5 Gul ljuspil eller pilar ska användas.
 • Veta hur fordon med energiupptagande skyddsanordning ska placeras på vägbanan, för att uppnå god arbetsmiljö och säkerhet för trafikanter.
 • Kunna kommunicera på svenska och med andra förare av väghållningsfordon som ingår i aktuellt utförande.

Certifikatet gäller i 4 år

APV Steg 2.2 Kompetenskrav på vissa personer som utför arbete med trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering

Personal som svarar för följande arbeten ska utföra Trafikverkets certifieringsprov med godkänt resultat:

 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar på en fast arbetsplats.
 • Utför det praktiska arbetet med att sätta ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och skyddsanordningar som är nödvändiga vid trafikdirigering. Exempelvis handhavande av trafiksignal.
 • Se till att fordon som utför rörliga- och intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.
 • Personal som leder och instruerar medhjälpare med steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av trafik- och skyddsanordningar eller de personer som utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Personal med certifieringskrav ska ha följande kompetens:

 • Ha en fördjupad kunskap av kraven som framgår i steg 1.
 • Kunna tillämpa gällande författningskrav (TrF, VMF, AML, VägL och såp vidare).
 • Kunna tillämpa Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar samt trafikdirigering.
 • Förstå funktion och begränsningar av energiupptagande skydd samt kunna utföra montage i enlighet med skyddets monteringsanvisningar.
 • Kunna kommunicera på svenska.
 • Kunna utföra daglig tillsyn och egenkontroll, samt kunna dokumentera utförd syn och kontroll.
 • Kunna leda och instruera personal med steg 1 kompetens.
 • Kunna tillämpa aktuell arbetsmiljöplan, arbetsberedning, eller ritning som visar hur trafik- och skyddsanordningar ska placeras.
 • Kunna tillämpa hur trafik- och skyddsanordningar utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.

Certifikatet gäller i 4 år

APV Steg 2.3 Kompetenskrav med utbildningskrav för montör av längsgående skyddsanordning

Personal som monterar längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar måste uppfylla APV 2.3, vilket innebär att personalen ska vara utbildad både teoretiskt och praktiskt. När person har klarat ett prov förrättat av Sveriges Branschföreningen för Säkrare Vägarbetsplatser (SBSV) eller motsvarande, är personen auktoriserad.

Certifikatet gäller i 4 år

APV Steg 3: Kompetenskrav APV styra och leda

Steg 3 är kompetenskravet för personal som ska styra och leda entreprenader och projekteringstjänster. Steg 3 är endast en nivå men också den mest omfattande.

Personal som ansvarar för projekterings- och entreprenaduppdrag ska genomföra certifieringsprov för följande arbetsuppgifter:

 • Styra och leda personalgrupper i APV steg 2, utföra arbetsberedningar med mera.
 • Tillvarata trafikanternas behov under projektering, byggande och framtida underhåll.
 • Utföra byggplatsuppföljning, byggledning eller leveransuppföljning inom APV-området.
 • Svarar för aktuell trafikinformation.

För att uppfylla kompetenskraven för APV steg 3 ska personen:

 • Kunna förstå och tillämpa gällande författningskrav, Allmänna Bestämmelser, Trafikverkets regler för trafik- och skyddsanordningar och de krav som framgår i aktuellt förfrågningsunderlag.
 • Utöver fördjupade grundkunskaper enligt APV steg 1 samt APV steg 3 så skall även ingå, Vägsäkerhetsförfattningar och Vägtunnelförfattningar när den upphandlade objektet innehåll TEN-T väg och tunnel.
 • Kunna i planerings- och projekteringsfasen beakta och minimera de konflikter som kan uppstå i byggfasen och kommande underhållsåtgärder mellan arbetsmiljöns krav och trafikanternas behov.
 • Kunna utföra löpande riskanalyser.
 • Kunna utföra skriftlig arbetsberedning, eller kunna redovisa varför skriftlig arbetsberedning inte behöver utföras, enligt krav i förfrågningsunderlag.
 • Kunna utföra, till certifierad personal i steg 2, en ritning eller skiss som visar hur nödvändiga trafik- och skyddsanordningar ska utplaceras för att uppnå en god arbetsmiljö, samt god säkerhet och acceptabel framkomlighet för trafikanter.
 • Kunna förstå sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.
 • Kunskaper om de åtgärder som planering och information kan bidra till att förbättra säkerheten och framkomligheten för trafikanter.
 • Kunna hantera Trafikverkets webbsystem för trafikinformation.
 • Kunna kommunicera på svenska.

Certifikatet gäller i 4 år

Läs mer

Du kan läsa mer om kraven på Trafikverkets hemsida samt på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Arbete på väg

Vilket APV-steg behöver du?

Arbete på väg, APV, är uppdelat i tre steg med olika kompetenskrav. Din arbetsroll och ansvar avgör vilken kompetens du behöver. I denna artikel går vi igenom vilket steg just du behöver.

Läs mer »
Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.