Yrkestrafiktillstånd Gods: All viktig information du behöver veta [2022]

dhl bud yrkestrafiktillstånd gods
Allt du behöver veta om trafiktillståndet för gods. Vi går igenom kraven, kostnaden, väntetiden och hur processen går till.

All yrkesmässig trafik i Sverige kräver trafiktillstånd

Ett yrkestrafiktillstånd krävs när du bedriver yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods.

Yrkestrafiktillstånd kallas även för trafiktillstånd och finns i tre olika slag: gods, buss och taxi. Transportstyrelsen ställer krav både inom yrkeskunskap och ekonomiska resurser för att godkänna din ansökan.

lastbilar yrkestrafiktillstånd gods yrkestrafik

Trafiktillståndet är viktigt

Yrkestrafiktillståndet är troligtvis det viktigaste tillståndet ditt företag införskaffar. Att bedriva yrkesmässig trafik utan tillstånd är olagligt och kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år. Försäkringsbolag, beställningscentraler och andra samarbetspartners kräver i regel att du kan styrka ditt trafiktillstånd innan avtal ingås.

De två största faktorerna som påverkar ansökningsprocessens längd är yrkeskunnande för den trafikansvarige och Transportstyrelsens handläggningstid. Även med god framförhållning och få hinder tar det i regel flera månader innan trafiktillståndet är godkänt.

Läs vidare för att lära dig mer om kraven!

Ansökningsavgiften är största kostnaden

Runt 15 % av alla ansökningar avvisas, oftast på grund av att ett av kraven inte är helt uppfyllt. Du får då möjlighet att komplettera din ansökan inom en given tidsram.

2021
Antal ansökningar: 1 395 st 100%
Antal godkända tillstånd: 1 175 st 84%

Andelen företag som bedriver yrkesmässig trafik utan trafiktillstånd är okänt, men antagligen stor. Många saknar vetskapen om att de är skyldiga att ansöka om ett transporttillstånd, eller att ens tillståndet existerar.

Vissa väljer att bedriva sin verksamhet utan trafiktillståndet, men då med risken att förlora sin verksamhet eller inte få ersättning av sin försäkring vid en olycka.

Stockholm yrkestrafiktillstånd gods

Avgifter

0 kr
ansökningsavgift

Ansökningsavgiften måste vara betald innan Transportstyrelsen påbörjar  handläggningen av ditt ärende. Denna avgift betalas endast en gång.

0 kr
tillsynsavgift

Varje år måste du betala en avgift för att behålla tillståndet. Denna avgift kallas för tillsynsavgift.

0 veckor
handläggningstid

Transportstyrelsens kötid varierar mellan 4-6 veckor innan ditt ärende handläggs.

Transportstyrelsen ställer 4 krav när du ska ansöka

Det ställs fyra krav för att få ett yrkestrafiktillstånd:

 1. yrkeskunnande
 2. fast etablering
 3. gott anseende
 4. ekonomiska resurser.

Läs kraven i sin helhet här.

Yrkeskunnande

Kravet på yrkeskunnande ska vara uppfyllt av dig som ska bedriva enskild näringsverksamhet eller vara trafikansvarig i till exempel ett handelsbolag, kommanditbolag, ideell förening, stiftelse eller aktiebolag. Hos juridiska personer som har yrkestrafiktillstånd ska det finnas minst en person som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs enligt de regler som finns – en trafikansvarig. Om den trafikansvarige eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut eller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla, ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen.

Kravlista

Den trafikansvarige måste ha yrkeskunnandet och uppfylla det så kallade goda anseendet. En trafikansvarig ska:

 • Faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet
 • Ha verklig anknytning till företaget (anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, förvaltare eller vara konsult som trafikansvarig enligt avtal)
 • Vara bosatt inom gemenskapen (EU)
 • Den trafikansvarige ska kunna styrka sitt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov anordnat av Trafikverket. Yrkeskunnande från andra medlemsstater (EU) kan också godkännas förutsatt att intyg skickas till Transportstyrelsen och att intyget är i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009.

Fast etablering

För att uppfylla kravet om fast etablering ska företaget förfoga över ett driftställe med lokaler där det bevarar sin centrala företagsinformation. Särskilda räkenskaper, personalhandlingar och handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider. Observera att en gatuadress måste användas. Transportstyrelsen godkänner inte en boxadress. Så snart ett yrkestrafiktillstånd beslutats ska det även finnas fordon som används i verksamheten.

Gott anseende

När en person eller ett företag ansöker om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik gör Transportstyrelsen en första kontroll av att de uppfyller kraven. För att inneha tillstånd behöver man vara etablerad i Sverige, ha tillräckligt yrkeskunnande, ekonomiska resurser och gott anseende. När tillstånd beviljas så registreras företaget och övriga prövade personer i vägtrafikregistret.

Vid prövningen av kravet på gott anseende beaktar Transportstyrelsen sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Överträdelser och andra missförhållanden som påverkar trafiksäkerheten ses som särskilt allvarliga i bedömningen.

Ekonomiska resurser

Du som ansöker om trafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Den sökande ska ha kapital och reserver på minst  9000 euro för ett fordon och 5000  euro för varje fordon som tillkommer därutöver.  Transportstyrelsen fastställer kursen i svenska kronor inför varje kalenderår. Detta görs i Transportstyrelsens föreskrifter.

De ekonomiska resurserna ska styrkas med uppgifter som är grundade på årliga räkenskaper som är bestyrkta av en auktoriserad eller godkänd revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Transportstyrelsen godtar i dagsläget redovisningskonsulter som är auktoriserade och medlemmar av antingen FAR eller SRF-konsulterna.

Vad krävs för att bli trafikansvarig?

För att kunna stå som trafikansvarig på ett yrkestrafiktillstånd krävs det att du har dokumenterade kunskaper om yrkeskunnande för gods. Detta erhåller du efter att du blivit godkänd på Trafikverkets kunskapsprov Lastbil: Yrkeskunnande för gods del I och Lastbil: Yrkeskunnande för gods del II.

Det finns inget krav på att du ska gå en utbildning innan du skriver proven, men i praktiken är det nödvändigt eftersom proven är såpass omfattande. Vår kurs YK Gods, även kallad Eget på väg, innehåller all nödvändig teori samt övningsprov och frågor. 

Detta är Trafikverkets kunskapskrav

Kunskapkraven omfattar dessa områden:
⚖ Juridik
📈 Ekonomi och marknad
⚙ Teknik
🦺 Trafiksäkerhet

Delprov I

Detta delprov består av 40 st frågor där varje rätt svar ger 1 poäng. Varje fråga har flera svarsalternativ och ibland även en tillhörande bilaga.

Delprov II

Detta delprov består av 20 st fallstudier där varje rätt svar ger 2 poäng. Provet berör samma ämnen som innan men med mer fokus på uträkningar och scenarion.

Provtiden är högst 120 minuter för varje delprov. Delprov I måste vara genomfört innan du får göra delprov II.

Kraven är framtagna av EU och kan läsas i sin helhet här. I Sverige är det Trafikverket som ansvarar för examineringen av yrkeskunnande medan Transportstyrelsen utfärdar yrkestrafiktillstånd.

För ett godkänt examensprov krävs att följande två villkor är uppfyllda:

 • Ett delprov är godkänt om du har fått minst 24 poäng.
 • Hela provet är godkänt om du har genomfört båda delproven med godkända resultat inom en månad.

Du får veta provresultatet direkt efter du skrivit provet.

eyeglasses on book beside laptop

Provavgifter

0 kr
dagtid

Delprov 1 och 2 kostar 640 kr vardera om de skrivs under dagtid.

0 kr
kvällstid

Kvällar efter kl 1800 samt helger kostar varje delprov 830 kr.

0 veckor
väntetid

Väntetiden på provtillfällen är ofta lång, speciellt i storstäderna. Du kan anmäla dig till båda proven samtidigt.

Med vår kurs YK Gods klarar du kunskapsprovet.

Kursen YK Gods innehåller all teori du behöver för att klara kunskapsprovet inför ditt yrkestrafiktillstånd.  Med interaktiv information, övningsfrågor och övningsprov blir du väl förberedd.

Få tillgång till:
💻 Heltäckande teori
❓ 1000+ övningsfrågor
💭 Quiz på samtliga delar
✍ Övningsprov som liknar Trafikverkets

yrkeskunnande gods för yrkestrafiktillstånd gods

Såhär anlitar du en trafikansvarig konsult.

Om det inte finns en certifierad trafikansvarig inom verksamheten kan du anlita en trafikansvarig konsult. Då är det viktigt att ett konsultavtal upprättas och att det bifogas i ansökan av yrkestrafiktillståndet. I ett konsultavtal ska det framgå att trafikansvarig ansvarar för:

 • Fordonsunderhåll
 • Kontroll av transportavtal och transportdokument
 • Grundläggande räkenskaper
 • Transportplanering för förare och fordon
 • Kontroll av säkerhetsrutiner

Det ska stå i avtalet att konsulten har uppdraget att vara trafikansvarig enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

Förutom i privaträttsliga juridiska personer ska trafikansvarig även finnas i exempelvis statliga och kommunala organ som bedriver yrkesmässig trafik.

Kom i kontakt med en trafikansvarig konsult.

-> Med en trafikansvarig konsult kan du komma igång med din ansökning direkt!

person using laptop on white wooden table

Kom i kontakt med en trafikansvarig konsult.

-> Med en trafikansvarig konsult kan du komma igång med din ansökning direkt!

Vägen till yrkestrafiktillståndet [Steg för steg]

Godkänt yrkestrafiktillstånd för gods! 🎉

Totalt tid: ca. 4 månader
Total kostnad: ca. 12 500 kr

Sammanfattning

Det är nu äntligen dags att ansöka om ditt yrkestrafiktillstånd! Vi upprepar alla moment som måste vara färdiga innan ansökan kan skickas in:

 • Du har en person som uppfyller kraven för att vara trafikansvarig
  • Om denna person är konsult behöver ni ha upprättat ett konsultavtal mellan er
 • Du har fyllt i blanketten för Prövning av ekonomiska resurser och fått den styrkt av en behörig revisor eller redovisningsbyrå
 • Ditt företag förfogar över en fysisk adress där verksamheten kommer utgå från
 • Du är beredd att betala ansökningsavgiften så fort den skickas in

Det enklaste och smidigaste sättet att ansöka om ett trafiktillstånd är på Transportstyrelsens hemsida. Du ansöker via Transportstyrelsens e-tjänst.

Blanketter

Vanliga frågor

Yrkesmässig trafik innebär att du tar betalt för att transportera gods eller personer på väg. Exempel på yrkesmässig trafik är åkerier, flyttfirmor, budfirmor, taxi m.m.

Ett yrkestrafiktillstånd är ett tillstånd som utfärdas av Transportstyrelsen och som ger dig rätt att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige. Trafiktillstånd ges ut för gods, buss och taxi.

Ett företag som vill transportera gods eller personer mot betalning behöver ett yrkestrafiktillstånd. Om du vill arbeta som taxiförare behöver du en taxiförarlegitimation. Om du vill transportera gods eller personer med buss eller lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens.

Du som transporterar någonting mot betalning behöver ett trafiktillstånd för gods. Exempel på branscher som behöver tillstånd är åkerier, flyttfirmor, bud och hantverkare.

För att få ett trafiktillstånd behöver du uppfylla kraven för yrkeskunnande, fast etablering, gott anseende och ekonomiska resurser. 

Du ansöker hos Transportstyrelsen, antingen via deras e-tjänst eller med blankett.

Det kostar 8 100 kr att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd. En tillsynsavgift tillkommer årligen på 1 600 kr. Avgiften måste vara betald innan Transportstyrelsen kommer påbörja din handläggning.

Ja. Det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år.

En kopia av konsultavtalet där det framgår att trafikansvarig ansvarar för: fordonsunderhåll, grundläggande räkenskaper, transportplanering, säkerhetsrutiner samt kontroll av transportavtal.

Ett yrkestrafiktillstånd gäller tillsvidare, men det kan återkallas av transportstyrelsen om de anser att företaget inte längre lever upp till kraven.

Tiden kan variera beroende på antal sökande men räkna med 4-8 veckor.

Yrkestrafiktillstånd och trafiktillstånd betyder samma sak. Yrkestrafiktillstånd är den formella benämningen.

Det kan ta 1-3 månader. Transportstyrelsen startar handläggningen av ärendet inom fem till sju veckor från betaldatum, därefter tar själva handläggningen några veckor.

För att kunna vara trafikansvarig behöver du ha klarat Trafikverkets kunskapsprov, anses vara lämplig och ha en anknytning till företaget.

Om ett företag transporterar gods på väg för annans räkning måste företaget ansöka om trafiktillstånd för gods. Detta gäller oavsett om det finns vinstsyfte eller inte.

Om transporten inte sker mot betalning klassas den inte som yrkestrafik. Detta kan exempelvis vara när en konsult kör firmabilen för att ta sig ut till en kund.

Det är olagligt att köra utan trafiktillstånd. Om du blir påkommen av polisen kan du få böter och även fängelse upp till ett år om det är tillräckligt allvarligt.

Om du bedriver yrkesmässig trafik behöver du ett trafiktillstånd för de flesta fordon, bland annat personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon såväl som traktorer.

I e-tjänsten “Kontrollera trafiktillstånd” kan du kontrollera om företaget har ett yrkestrafiktillstånd genom att skriva in företagets organisationsnummer.

Ett gemenskapstillstånd behövs om du vill genomföra internationella transporter inom EU/EES. Ansökan sker till Transportstyrelsen och giltighetstiden för tillståndet är 10 år.

Nej, du kan inte låna ett trafiktillstånd av någon annan eftersom tillståndet är knutet till företaget. 

Alla fordon som står på samma tillstånd ska ingå i samma verksamhet. Det är inte tillåtet att hyra in sig på någon annans tillstånd.

Den som är trafikansvarig ska fortlöpande se till att alla fordon uppfyller kraven, att personalen följer de regler som finns och att transportverksamheten utförs i enlighet med lagen.

Tillståndet är kopplat till ett specifikt företag och kan varken lånas ut eller överlåtas.

Ja, du kan vara trafikansvarig i upp till fyra företag eller 50 fordon.

Tillståndet kan dras tillbaka om företagets fordon har brutit med trafikreglerna vid upprepade tillfällen, om de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga eller om den som är trafikansvarig inte längre anses lämplig.

Frågor om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

Med vår kurs YK Gods klarar du kunskapsprovet.

Kursen YK Gods innehåller all teori du behöver för att klara kunskapsprovet inför ditt yrkestrafiktillstånd.  Med interaktiv information, övningsfrågor och övningsprov blir du väl förberedd.

Få tillgång till:
💻 Heltäckande teori
❓ 1000+ övningsfrågor
💭 Quiz på samtliga delar
✍ Övningsprov som liknar Trafikverkets

yrkeskunnande gods för yrkestrafiktillstånd gods
Arbete på väg

Vilket APV-steg behöver du?

Arbete på väg, APV, är uppdelat i tre steg med olika kompetenskrav. Din arbetsroll och ansvar avgör vilken kompetens du behöver. I denna artikel går vi igenom vilket steg just du behöver.

Läs mer »
Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.