Yrkestrafiktillstånd Taxi: All viktig information du behöver veta [2022]

yrkestrafiktillstånd taxi förare
Allt du behöver veta om ditt yrkestrafiktillstånd taxi. Vi går igenom kraven, kostnaden, väntetiden och hur processen går till.

All taxiverksamhet i Sverige kräver yrkestrafiktillstånd taxi

Ett yrkestrafiktillstånd taxi krävs när du bedriver yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods. 

Yrkestrafiktillstånd kallas även för trafiktillstånd och finns i tre olika slag: gods, buss och taxi. För att du ska få ett taxitrafiktillstånd ställer Transportstyrelsen krav både inom yrkeskunskap och ekonomiska resurser.

taxiförarlegitimation stockholm

Trafiktillståndet är viktigt

Yrkestrafiktillståndet för taxi är troligtvis det viktigaste tillståndet en taxifirma införskaffar. Att bedriva yrkesmässig trafik utan trafiktillstånd är olagligt och kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år. Försäkringsbolag, beställningscentraler och andra samarbetspartners kräver i regel att du kan styrka ditt trafiktillstånd innan avtal ingås.

De två största faktorerna som påverkar ansökningsprocessens längd är yrkeskunnande för den trafikansvarige och Transportstyrelsens handläggningstid. Även med god framförhållning och få hinder tar det i regel flera månader innan tillståndet är godkänt.

Läs vidare för att lära dig mer om kraven!

Ansökningsavgiften är största kostnaden

Runt 15 % av alla ansökningar avvisas, oftast på grund av att ett av kraven för trafiktillståndet för taxi inte är helt uppfyllt. Du får då möjlighet att komplettera din ansökan inom en given tidsram.

2021
Antal ansökningar: 1 222 st 100%
Antal godkända tillstånd: 1 027 st 84%

Myndigheternas information kan vara svår att tyda och ansvaret ligger på dig som företagare att ta reda på vad som gäller. Många taxiåkare saknar vetskapen om att de är skyldiga att ansöka om tillståndet, eller att ens tillståndet existerar.

Vissa väljer att bedriva sin verksamhet utan taxitillståndet, men då med risken att förlora sin verksamhet eller inte få ersättning av sin försäkring vid en olycka.

Stockholm yrkestrafiktillstånd gods

Avgifter

0 kr
ansökningsavgift

Ansökningsavgiften måste vara betald innan Transportstyrelsen påbörjar  handläggningen av ditt ärende. Denna avgift betalas endast en gång.

0 kr
tillsynsavgift

Varje år måste du betala en avgift för att behålla tillståndet. Denna avgift kallas för tillsynsavgift.

0 veckor
handläggningstid

Transportstyrelsens kötid varierar mellan 4-6 veckor innan ditt ärende handläggs.

yrkestrafiktillstånd taxi förare

Transportstyrelsen ställer dessa krav när du ska ansöka om ditt yrkestrafiktillstånd

Det ställs olika krav för att få ett yrkestrafiktillstånd för taxi: en trafikansvarig som är yrkeskunnande, eventuella intyg från utlandet och ekonomiska resurser. Läs kraven i sin helhet här.

Trafikansvarig

När du ansöker om taxitrafiktillstånd ska du fylla i vem eller vilka som ska vara trafikansvariga. Den trafikansvarige har ett särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med de bestämmelser som finns för taxibranschen. Den som är trafikansvarig ska ha godkänt yrkeskunnande för taxitrafik. Kravet på yrkeskunnande är uppfyllt av den som är godkänd på de skriftliga proven för yrkeskunnande för taxitrafik hos Trafikverket.

Fysiska personer som söker taxitrafiktillstånd måste själva vara trafikansvariga. För bolag måste den som anmäls som trafikansvarig vara verkställande direktör om det finns en sådan i bolaget. I annat fall är det den styrelseledamot som bolaget utsett.

Observera att om du söker taxitrafiktillstånd för kommanditbolag eller handelsbolag så är i normalfallet varje bolagsman trafikansvarig. Det betyder att om det finns flera bolagsmän är samtliga trafikansvariga i bolaget. Alla bolagsmän ska därmed också ha godkänt yrkeskunnande för taxitrafik

Intyg från utlandet

Du som har vistats utomlands under de senaste fem åren måste skicka motsvarande polisregisterutdrag från det eller de länder du har vistats i. Utdraget ska innehålla uppgifter som visar om du dömts för något brott och ska vara från polisen eller annan myndighet i landet som ansvarar för kriminalregister. Om du har vistats i ett annat EU-land kan du ansöka om utdrag från ett annat EU-lands kriminalregister hos Polisen i Sverige.

Transportstyrelsen hämtar registerutdrag från Polisen i Sverige så du behöver bara skicka utdrag från andra länder du har vistats i under de senaste fem åren.

Du måste även lämna in ett utdrag från den myndighet i landet som ansvarar för uppgifter om att det saknas skulder till det allmänna i landet. Utdraget ska skickas in i original och får inte vara äldre än en månad när det kommer in till Transportstyrelsen.

Ekonomiska resurser

Den som ansöker om taxitrafiktillstånd måste alltid skicka med handlingar som visar att personen eller bolaget uppfyller kravet på ekonomiska resurser. Du som söker ska förfoga över kapital och reserver om minst 100 000 kronor för ett fordon och 50 000 kronor för varje ytterligare fordon du vill använda.

Uppgifter om tillgångar (bankmedel, kassa, bank) ska styrkas med en ekonomisk översikt/engagemangsbild från din bank. Vad utdraget kallas varierar från bank till bank. Det ska vara ett utdrag som visar en sammanställning av alla dina tjänster hos banken.

Ekonomisk översikt/engagemangsbild

Om det framkommer uppgifter om lån i utdraget behöver du även skicka in underlag som visar hur mycket du amorterar på lånet varje månad. Det kan vara till exempel en kopia av din senaste låneavi.

Balansrapport eller årsredovisning

Om du ansöker har pågående näringsverksamhet i en enskild firma eller är ett bolag ska du skicka in ett periodbokslut/balansrapport som inte är äldre än två månader. Alternativt kan du skicka in ett årsbokslut/årsredovisning som inte är äldre än sex månader.

Om du har tagit upp en bostad eller fastighet som en tillgång behöver du styrka värdet på den.

Vad krävs för att bli trafikansvarig på ett trafiktillstånd?

För att kunna stå som trafikansvarig på ett yrkestrafiktillstånd för taxi krävs det att du har dokumenterade kunskaper om yrkeskunnande för taxi. Detta erhåller du efter att du blivit godkänd på Trafikverkets kunskapsprov Taxi: Yrkeskunnande för taxitrafik del 1 – del 4 

Det finns inget krav på att du ska gå en utbildning innan du skriver proven, men i praktiken är det nödvändigt eftersom proven är såpass omfattande. Vår kurs YK Taxi innehåller all nödvändig teori samt övningsprov och frågor. 

Detta är Trafikverkets kunskapskrav

Kunskapkraven omfattar dessa områden:
⚖ Juridik
📈 Ekonomi och marknad
⚙ Teknik
🦺 Trafiksäkerhet

Delprov I-3

Delprov 1: Juridik
Delprov 2: Ekonomisk ledning av ett företag
Delprov 3: Trafiksäkerhet och tekniska normer

Detta delprov består av 23 st frågor, men du kan som högst få 20 poäng per prov. Det beror på att tre av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i resultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 12 frågor i varje delprov. Provtiden är 45 minuter per delprov.

Delprov 4: Fallstudier

Delprov 4 består av 20 frågor, men du kan som högst få 15 poäng. Det beror på att fem av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i resultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 9 frågor. Provtiden för delprov 4 är 120 minuter.

Samtliga delprov för taxitrafik måste vara godkända inom sex månader från det första godkända delprovet.

eyeglasses on book beside laptop

Provavgifter

0 kr
dagtid

Delprov 1-3 kostar 325 kr vardera om de skrivs under dagtid.

0 kr
kvällstid

Kvällar efter kl 1800 samt helger kostar varje delprov 400 kr.

0 veckor
väntetid

Väntetiden på provtillfällen är ofta lång, speciellt i storstäderna. Du kan anmäla dig till båda proven samtidigt.

Med vår kurs YK Taxi klarar du kunskapsprovet.

Kursen YK Gods innehåller all teori du behöver för att klara kunskapsprovet inför ditt yrkestrafiktillstånd.  Med interaktiv information, övningsfrågor och övningsprov blir du väl förberedd.

Få tillgång till:
💻 Heltäckande teori
❓ 1000+ övningsfrågor
💭 Quiz på samtliga delar
✍ Övningsprov som liknar Trafikverkets

taxiförarlegitimation stockholm

Vägen till yrkestrafiktillståndet [Steg för steg]

Godkänt yrkestrafiktillstånd för taxi! 🎉

Totalt tid: ca. 4 månader
Total kostnad: ca. 12 500 kr

Sammanfattning

Det är nu äntligen dags att ansöka om ditt trafiktillstånd för taxi! Vi upprepar alla moment som måste vara färdiga innan ansökan kan skickas in:

  • Det finns en person som uppfyller kraven i yrkeskunnande taxi som ska vara trafikansvarig
  • Du har fyllt i blanketten för Prövning av ekonomiska resurser och kan styrka att den stämmer
  • Du är beredd att betala ansökningsavgiften så fort den skickas in

Det enklaste och smidigaste sättet att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd är på Transportstyrelsens hemsida. Du ansöker via Transportstyrelsens e-tjänst.

Blanketter

Vanliga frågor

Yrkesmässig trafik innebär att du tar betalt för att transportera gods eller personer på väg. Exempel på yrkesmässig trafik är åkerier, flyttfirmor, budfirmor, taxi m.m.

Ett yrkestrafiktillstånd är ett tillstånd som utfärdas av Transportstyrelsen och som ger dig rätt att bedriva yrkesmässig trafik i Sverige. Trafiktillstånd ges ut för gods, buss och taxi.

Ett företag som vill transportera gods eller personer mot betalning behöver ett yrkestrafiktillstånd. Om du vill arbeta som taxiförare behöver du en taxiförarlegitimation. Om du vill transportera gods eller personer med buss eller lastbil behöver du ha yrkesförarkompetens.

För att få ett trafiktillstånd behöver du uppfylla kraven för yrkeskunnande, fast etablering, gott anseende och ekonomiska resurser. 

Du ansöker hos Transportstyrelsen, antingen via deras e-tjänst eller med blankett.

Det kostar 8 100 kr att ansöka om ett yrkestrafiktillstånd. En tillsynsavgift tillkommer årligen på 1 600 kr. Avgiften måste vara betald innan Transportstyrelsen kommer påbörja din handläggning.

Ja. Det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år.

Ett taxitrafiktillstånd gäller tillsvidare, men det kan återkallas av transportstyrelsen om de anser att företaget inte längre lever upp till kraven.

Tiden kan variera beroende på antal sökande men räkna med 4-8 veckor.

Yrkestrafiktillstånd och trafiktillstånd betyder samma sak. Yrkestrafiktillstånd är den formella benämningen.

Det kan ta 1-3 månader. Transportstyrelsen startar handläggningen av ärendet inom fem till sju veckor från betaldatum, därefter tar själva handläggningen några veckor.

För att kunna vara trafikansvarig behöver du ha klarat Trafikverkets kunskapsprov, anses vara lämplig och ha en anknytning till företaget.

Om ett företag transporterar gods på väg för annans räkning måste företaget ansöka om trafiktillstånd för gods. Detta gäller oavsett om det finns vinstsyfte eller inte.

Det är olagligt att köra utan trafiktillstånd. Om du blir påkommen av polisen kan du få böter och även fängelse upp till ett år om det är tillräckligt allvarligt.

I e-tjänsten “Kontrollera trafiktillstånd” kan du kontrollera om företaget har ett yrkestrafiktillstånd genom att skriva in företagets organisationsnummer.

Nej, du kan inte låna ett trafiktillstånd av någon annan eftersom tillståndet är knutet till företaget. 

Alla fordon som står på samma tillstånd ska ingå i samma verksamhet. Det är inte tillåtet att hyra in sig på någon annans tillstånd.

Den som bedriver taxitrafik ansvarar bland annat för: företagets fordon, dina anställdas arbetsförhållanden, företagets juridiska agerande och företagets affärsmässiga ledning.

Tillståndet är kopplat till ett specifikt företag och kan varken lånas ut eller överlåtas.

Tillståndet kan dras tillbaka om företagets fordon har brutit med trafikreglerna vid upprepade tillfällen, om de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga eller om den som är trafikansvarig inte längre anses lämplig.

Frågor om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

I aktiebolag kan företagets VD vara det om det finns en sådan; annars en styrelseledamot som utsetts av bolaget.

Du måste ha ett kapital på minst 100 000 kr för en taxibil och ytterligare 50 000 kr för varje extra taxibil när du ansöker om trafiktillståndet.

Med vår kurs YK Taxi klarar du kunskapsprovet.

Kursen YK Gods innehåller all teori du behöver för att klara kunskapsprovet inför ditt yrkestrafiktillstånd.  Med interaktiv information, övningsfrågor och övningsprov blir du väl förberedd.

Få tillgång till:
💻 Heltäckande teori
❓ 1000+ övningsfrågor
💭 Quiz på samtliga delar
✍ Övningsprov som liknar Trafikverkets

Arbete på väg

Vilket APV-steg behöver du?

Arbete på väg, APV, är uppdelat i tre steg med olika kompetenskrav. Din arbetsroll och ansvar avgör vilken kompetens du behöver. I denna artikel går vi igenom vilket steg just du behöver.

Läs mer »
Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.