Ursäkta röran medan vi bygger om hemsidan!

vi har bytt namn ->

Ansök om ditt yrkestrafiktillstånd redan idag

Vi hjälper dig hitta en trafikansvarig konsult så att du kan ansöka om ett yrkestrafiktillstånd redan idag.

Betrodda av små och stora företag

Såhär funkar det med en trafikansvarig konsult

Att utbilda sig och skriva kunskapsprov för att bli trafikansvarig är toppen och något vi rekommenderar till alla företagare, men ibland behövs snabbare åtgärder. Vi hjälper dig hitta en trafikansvarig konsult redan idag.

01

Kontakta oss

Skicka in dina uppgifter via formuläret eller ring oss. Vi kontaktar dig och berättar om processen.

02

Vi skriver avtal

Ett konsultavtal skrivs mellan dig som uppdragsgivare och den trafikansvariga konsulten.

03

Vi ansöker

Med konsulten som trafikansvarig skickas ansökan om yrkestrafiktillstånd in till Transportstyrelsen.

04

Vi samarbetar

När ansökan är godkänd fortföljer ett samarbete mellan er och konsulten. Dulo finns alltid med som stöd.

All yrkesmässig trafik kräver tillstånd

Ett yrkestrafiktillstånd krävs när du bedriver yrkesmässig trafik på väg. Yrkesmässig trafik är trafik där personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon eller traktorer med förare ställs till allmänhetens förfogande mot betalning för transport av personer eller gods.

Stockholm yrkestrafiktillstånd gods
trafikansvarig konsult lastbil

Låt inte verksamheten vänta

En trafikansvarig konsult hjälper dig uppfylla de krav som ställs på dig när du ansöker om ett yrkestrafiktillstånd.

Smidigt – Våra trafikansvariga konsulter är certifierade och erfarna

Snabbt – Avtalet mellan dig och din trafikansvariga konsult skrivs digitalt och kan direkt bifogas i ansökan.

Rätt fokus – Lägg din tid och fokus på vinstdrivande verksamhet. Plugga till kompetensprovet när tid medges.

Kostnadseffektivt – Undvik en stillastående verksamhet och uteblivna intäkter.

Med vår kurs YK Gods klarar du kunskapsprovet.

Kursen YK Gods innehåller all teori du behöver för att klara kunskapsprovet inför ditt yrkestrafiktillstånd.  Med interaktiv information, övningsfrågor och övningsprov blir du väl förberedd.

Få tillgång till:
💻 Heltäckande teori
❓ 1000+ övningsfrågor
💭 Quiz på samtliga delar
✍ Övningsprov som liknar Trafikverkets

yrkeskunnande gods för yrkestrafiktillstånd gods

Krav för yrkestrafiktillstånd

Det ställs fyra krav för att få ett yrkestrafiktillstånd: yrkeskunnande, fast etablering, gott anseende, ekonomiska resurser.

Läs kraven i sin helhet här.

Krav på yrkeskunnande

Kravet på yrkeskunnande ska vara uppfyllt av dig som ska bedriva enskild näringsverksamhet eller vara trafikansvarig i till exempel ett handelsbolag, kommanditbolag, ideell förening, stiftelse eller aktiebolag. Hos juridiska personer som har yrkestrafiktillstånd ska det finnas minst en person som har särskilt ansvar för att verksamheten bedrivs enligt de regler som finns – en trafikansvarig. Om den trafikansvarige eller någon annan person som prövats för tillståndet byts ut eller om det tillkommer någon person som lämplighetsprövningen ska gälla, ska tillståndshavaren anmäla det till Transportstyrelsen.

Den trafikansvarige måste ha yrkeskunnandet och uppfylla det så kallade goda anseendet. En trafikansvarig ska:

  • Faktiskt och fortlöpande leda företagets transportverksamhet
  • Ha verklig anknytning till företaget (anställd, styrelseledamot, ägare, aktieägare, förvaltare eller vara konsult som trafikansvarig enligt avtal)
  • Vara bosatt inom gemenskapen (EU)
  • Den trafikansvarige ska kunna styrka sitt yrkeskunnande genom godkänt resultat vid skriftliga prov anordnat av Trafikverket. Yrkeskunnande från andra medlemsstater (EU) kan också godkännas förutsatt att intyg skickas till Transportstyrelsen och att intyget är i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1071/2009.
Krav på fast etablering
För att uppfylla kravet om fast etablering ska företaget förfoga över ett driftställe med lokaler där det bevarar sin centrala företagsinformation. Särskilda räkenskaper, personalhandlingar och handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider. Observera att en gatuadress måste användas. Transportstyrelsen godkänner inte en boxadress. Så snart ett yrkestrafiktillstånd beslutats ska det även finnas fordon som används i verksamheten.
För att uppfylla kravet om fast etablering ska företaget förfoga över ett driftställe med lokaler där det bevarar sin centrala företagsinformation. Särskilda räkenskaper, personalhandlingar och handlingar som innehåller uppgifter om kör- och vilotider. Observera att en gatuadress måste användas. Transportstyrelsen godkänner inte en boxadress. Så snart ett yrkestrafiktillstånd beslutats ska det även finnas fordon som används i verksamheten.
Krav på gott anseende

När en person eller ett företag ansöker om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik gör Transportstyrelsen en första kontroll av att de uppfyller kraven. För att inneha tillstånd behöver man vara etablerad i Sverige, ha tillräckligt yrkeskunnande, ekonomiska resurser och gott anseende. När tillstånd beviljas så registreras företaget och övriga prövade personer i vägtrafikregistret.

Vid prövningen av kravet på gott anseende beaktar Transportstyrelsen sökandens vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse. Överträdelser och andra missförhållanden som påverkar trafiksäkerheten ses som särskilt allvarliga i bedömningen.

Krav på ekonomiska resurser

Du som ansöker om trafiktillstånd ska visa att du har tillräckliga ekonomiska resurser för att starta och driva företaget. Den sökande ska ha kapital och reserver på minst 9000 euro för ett fordon och 5000 euro för varje fordon som tillkommer därutöver. Transportstyrelsen fastställer kursen i svenska kronor inför varje kalenderår. Detta görs i Transportstyrelsens föreskrifter.

De ekonomiska resurserna ska styrkas med uppgifter som är grundade på årliga räkenskaper som är bestyrkta av en auktoriserad eller godkänd revisor eller auktoriserad redovisningskonsult. Transportstyrelsen godtar i dagsläget redovisningskonsulter som är auktoriserade och medlemmar av antingen FAR eller SRF-konsulterna.

Konsult som Trafikansvarig

Om trafikansvarig är konsult ska bestyrkt kopia av konsultavtalet bifogas ansökan. I ett konsultavtal ska det framgå att trafikansvarig ansvarar för:

  • Fordonsunderhåll
  • Kontroll av transportavtal och transportdokument
  • Grundläggande räkenskaper
  • Transportplanering för förare och fordon
  • Kontroll av säkerhetsrutiner

Det ska stå i avtalet att konsulten har uppdraget att vara trafikansvarig enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

Förutom i privaträttsliga juridiska personer ska trafikansvarig även finnas i exempelvis statliga och kommunala organ som bedriver yrkesmässig trafik.

Vanliga frågor

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna kring yrkestrafiktillstånd och trafikansvarig konsult. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du inte får svar på din fråga.

Du som skall bedriva yrkesmässig trafik behöver ett yrkestrafiktillstånd. Yrkesmässig trafik är trafik som bedrivs med personbilar, lastbilar, bussar, terrängmotorfordon, traktorer med tillkopplade släpfordon (traktortåg) eller motorredskap med tillkopplade släpfordon och som innebär att fordon och förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av personer eller gods.

Det finns fyra krav: gott anseende, ekonomiska resurser, yrkeskunnande och etablering.

Ja. Det kan leda till böter eller fängelse i upp till ett år.

En kopia av konsultavtalet där det framgår att trafikansvarig ansvarar för: fordonsunderhåll, grundläggande räkenskaper, transportplanering, säkerhetsrutiner samt kontroll av transportavtal.

Tillsvidare, men det kan återkallas av transportstyrelsen om de anser att företaget inte längre lever upp till kraven.

Tiden kan variera beroende på antal sökande men räkna med 4-8 veckor.

Transportstyrelsens ansökningsavgift är 8 100 kr. En tillsynsavgift tillkommer årligen på 1 600 kr.

Delprov 1 och 2 kostar 640 kr vardera om de skrivs under dagtid. Kvällar efter kl 1800 samt helger kostar varje delprov 830 kr.

Behöver du en trafikansvarig konsult?

Kontakta oss och kom igång med yrkestrafiktillståndet!

E-post: hej@dulo.se

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så fort vi kan.

Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.