Introduktion
Att driva näringsverksamhet
Att ha anställda
Ekonomi
Yrkestrafik
Transport
Säkerhet
Avslutning

YK Taxi – Investeringskapital

Att söka extern finansiering kan vara aktuellt vid flera olika tillfällen. Till exempel vid en nystart, tillväxtperiod eller kanske vid en lansering av en ny produkt eller tjänst. 

Vid en nystart har företaget behov av ett investeringskapital för att komma igång med verksamheten, och ett rörelsekapital för att kunna driva den. Både din kostnadskalkyl och likviditetsbudget hjälper dig uppskatta dina finansieringsbehov, och desto utförligare du har gjort dina beräkningar desto lättare är det att få hjälp med finansieringen.

För att ha så goda chanser som möjligt att lyckas med finansieringen så bör du kunna presentera en genomarbetad affärsplan, resultatbudget och likviditetsbudget. Borgenären kommer vilja veta hur du ska kunna betala tillbaka lånet.

Kredit ger ditt företag möjlighet att köpa varor eller tjänster även när du inte har likvida medel. Kredit kan jämföras med att låna pengar, men till skillnad från ett banklån sätts pengarna aldrig in på ditt konto utan de finns tillgängliga när du nyttjar dem.

Kreditvärdighet är ett mått på ens förutsättningar att betala en skuld enligt avtal. Faktorer som påverkar din kreditvärdighet är skulder, inkomst och fasta utgifter. Hög kreditvärdighet innebär att du har goda förutsättningar att återbetala lånet eller krediten, medan låg kreditvärdighet innebär det motsatta. Din kreditvärdighet kan påverka vilka lånevillkor du får.

Ränta

Ränta är alltså namnet på den kostnad som du betalar för att låna pengar. Räntan tas ut som en årlig procentsats på lånets storlek. 

Fast ränta är lika stor under hela lånets livslängd. Ofta är fast ränta vid låneansökningen högre än rörlig ränta, men samtidigt får du säkerheten av att räntan inte kan öka.

Rörlig ränta kan variera med tiden, så lånet kan både bli billigare eller dyrare i slutändan.

Effektiv ränta är vad lånet kostar i slutändan, alltså den totala räntan inklusive andra avgifter.  Den effektiva räntan uttrycks i procent av det totala lånet och är ett bra verktyg när du jämför låneerbjudanden. Den effektiva räntan ska finnas med vid annonsering om lån.

Bankernas räntor påverkar av Riksbankens reporänta – den ränta riksbanken tar när de lånar ut pengar till bankerna. 

Vad är en kreditupplysning?

En kreditupplysning är en sammanställning över en persons ekonomiska ställning och kreditupplysningen används ofta som beslutsunderlag i samband med att en ny kund handlar på kredit.

Lån

Ett lån innebär att en bank eller ett kreditinstitut lånar ut pengar till dig. När lånar pengar via en bank får du en summa pengar som betalas ut till företaget vid ett enstaka tillfälle, och lånet ska sedan amorteras inom en viss tidsperiod. Banken ställer ofta krav på att pengarna ska användas i ett visst syfte, till exempel för att köpa ett fordon. För att du skall få låna pengar så tar banken ut en ränta.

Den vanligaste typen av lån kallas för reverslån och ingås ofta mot någon form av säkerhet. Revers och skuldebrev är samma sak

Inteckningslån är ett lån som grundar sig på säkerheter i form av fastighetsinteckning, företagsinteckning eller värdepapper. Dessa används som säkerhet om du inte klarar att amortera tillbaka lånet.

Blancolån är ett lån utan säkerhet, och dessa ges i regel bara ut till välkända företag med väldigt god ekonomi.

Amortering

Amortering är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Det finns två olika sorters amortering: rak amortering och annuitet. 

Rak amortering innebär att du betalar lika stort amorteringsbelopp vid varje tillfälle. Räntebeloppet kommer därför minska vid varje betalningstillfälle desto mer du amorterar. Det medför att du betalar mindre och mindre vid varje betalningstillfälle.

Ett annuitetslån betalas tillbaka med samma summa varje månad. Det betyder att amorteringen ökar vid varje betalningstillfälle medan räntebeloppet minskar.

Borgen

Borgen innebär att en fysisk person eller en juridisk person, åtar sig ekonomiskt ansvar för någon annan, ofta betecknad gäldenären. Det är viktigt att man skiljer på borgenären och borgensman. Borgenären är den som lånar ut pengar. Borgensman är den som går i god för att gäldenären kan betala. 

Det finns olika sorters borgen där proprieborgen är den mest vanligt förekommande. Proprieborgen innebär att långivaren kan välja att kräva borgensmannen istället för låntagaren. Borgensmannen har gått i borgen “såsom för egen skuld”.

Vid enkel borgen blir borgensmännen betalningsskyldiga först sedan långivaren konstaterat att låntagaren inte kan betala. Långivaren måste alltså i princip försätta låntagaren i konkurs innan denne kan vända sig mot borgensmannen och kräva betalt.

Vid generell borgen utan beloppsbegränsning innebär det att borgensmannen åtagit sig ett ansvar för låntagarens samtliga skulder nu och i framtiden. Denna borgen tecknas inte för vanliga konsumenter utan används i kommersiella sammanhang.

Tänk på

Borgensförbindelse utan beloppsbegränsning bör accepteras endast om borgensmannen vid kreditgivningstillfället har ett väsentligt inflytande i företaget till exempel som företagsledare och/eller ägare.

Regressrätt

Om borgensmannen måste betala skulden åt låntagaren får hen regressrätt. Det betyder att borgensmannen visserligen får betala skulden till banken, men sedan kan hen i sin tur kräva att få pengarna av låntagaren. Eftersom låntagaren saknar betalningsförmåga kan det ta tid innan borgensmannen får tillbaka sina pengar.

Avbetalning

Avbetalning är en form av kreditköp, ett sätt att betala för en vara i efterhand. Vanligen delas betalningen upp i flera delbetalningar, som fördelas över en viss tidsperiod. Ofta tillkommer ränta och avgifter som gör att köpet i slutändan blir avsevärt dyrare än om man hade betalat kontant.

Om du inte klarar att betala dina delbetalningar har säljaren rätt att återta varan. Detta kallas för äganderättsförbehåll eller återtagandeförbehåll.

Gräsrotsfinansiering

Gräsrotsfinansiering är en modern metod för att finansiera projekt eller idéer. Det sker genom att söka förskottsbetalning från intressenter, ofta via internetbaserade system, och är en sorts insamling av pengar.

Det minskar risken för producenterna, genom att man låter intressenter betala för sig innan själva produktionen påbörjas.

MacBook Pro, white ceramic mug,and black smartphone on table

Leasing

Leasing är när en person eller ett företag hyr (leasar) exempelvis en bil, en kopieringsmaskin eller annan produktutrustning under en period för en fast månadskostnad. Vanligtvis leasar du under flera års tid.

Fördelar
 • Bra för företag som är nystartade eller på andra sätt har svårt att få banklån.
 • Inga återförsäljningskostnader.
 • Behöver inte binda upp kapital i ett stort köp.
Nackdelar
 • Kan vara svårt och dyrt att säga upp avtal i förtid.
 • Kan innebära extra kostnader vid slitage.
 • Otydligt konsumentskydd jämfört med att köpa.
 • Begränsningar att modifiera den leasade utrustningen då man inte äger den.
Typer av leasing

Det finns två olika sorters leasing: Operationell och finansiell. Den stora skillnaden ligger i vem som har ansvaret för produkten/varan medans den leasas. 

Operationell leasing
 • Leasingföretaget har fortfarande ansvar för produkten.
 • Försäkringar, underhåll och övriga kostnader som kan uppstå betalas av leasingföretaget.
 • Operationell leasing tas inte upp i balansräkningen.
 • Avskrivningar görs av leasingföretaget.
 • Vanligaste leasingformen internationellt sett.
Finansiell leasing
 • Personen eller företaget som hyr betalar själv för exempelvis underhåll, drivmedel, försäkringar och reparationer.
 • Den som hyr binder ofta upp sig till att köpa produkten eller hitta en annan köpare efter att leasingperioden har förlöpt.
 • Finansiell leasing tas upp i balansräkningen.
 • Avskrivningar görs av ditt företag.
 • Vanligaste leasingformen i Sverige.
Vi gillar kakor
cookie

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse, och det är bra både för dig och oss. Du kan läsa mer om våra cookies här.